Ραφήνα Πικέρμι, Περιφέρεια, Ελλάδα, Κόσμος, Αθλητικά, Πολιτισμός, Αγορά, Αγγελίες, Web TV

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016


«Μίσθωση χώρου για επέκταση προαύλιου χώρου και δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Λύκειο Πικερμίου» μέχρι 11/11/2016 υποβολή προτάσεων  απο ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων. Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας μίσθωσης χώρου για επέκταση προαύλιου χώρου και δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Λύκειο ΠικερμίουΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας- Πικερµίου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Προθεσµία Υποβολής προτάσεων: από 22/10/2016 έως και 11/11/2016, ώρα 15:00.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.∆. 270/81. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής :
4) Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου)
Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει:
• Να βρίσκεται κοντά στο Λύκειο Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
• Να έχει εύκολη πρόσβαση µέσω δηµοτικής οδού, δηµοτικού πεζόδροµου ή άλλου κοινοχρήστου
χώρου.
• Να έχει συνολικό εµβαδό από 1500µ2 έως 2000,00 µ2 περίπου και το έδαφος να µην είναι βραχώδης
5) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
H δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής:
Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων.
 Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη.
6) Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου.
 Η µίσθωση θα διαρκέσει έξι (6) έτη . Η διάρκεια της µίσθωσης αρχίζει από την ηµεροµηνία
παράδοσης του µισθίου. Ο ∆ήµος Ραφήνας-Πικερµίου διατηρεί το δικαίωµα να εγκαταλείψει
οποτεδήποτε το ακίνητο και να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση, πριν λήξει η συµφωνηµένη διάρκεια
της µίσθωσης, εφ’ όσον αποκτηθεί ιδιόκτητο ακίνητο που θα µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της
υπηρεσίας, χωρίς να παράγεται κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης του ιδιοκτήτη του ακινήτου που έχει 
µισθώσει ο ∆ήµος και για κανέναν προβαλλόµενο λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση λύσης της σύµβασης για την περίπτωση κατάργησης της στεγαζόµενης υπηρεσίας. Σε όλες τις περιπτώσεις ο ∆ήµος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το εκµισθωτή τριάντα (30) ηµέρες πριν τη λύση της
σύµβασης.
7) Πληρωµή µισθώµατος – Εγγύηση
Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί από τη δηµοπρασία θα παραµείνει σταθερό µέχρι την λήξη της
σύµβασης. Η πληρωµή του µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του µισθωτηρίου
συµβολαίου , µε Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καµία
εγγύηση στον εκµισθωτή για την καλή χρήση του µισθίου και την πιστή τήρηση των όρων της
σύµβασης, ούτε υποχρεούται στην προκαταβολή µισθωµάτων ως εγγυοδοσία. Σε περίπτωση που θα
προκύψει διαφωνία στη διάρκεια της εκµίσθωσης ή οτιδήποτε άλλο που αφορά τη σύµβαση
που θα καταρτιστεί, αυτή λύεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
8) Στοιχεία ακινήτων
Τα προσφερόµενα ακίνητα πρέπει να προορίζονται ή να είναι κατάλληλα διασκευασµένα για την
χρήση, και να πληρούν του όρους που περιγράφονται στο «Προσάρτηµα» της παρούσας.
 ∆ικαίωµα συµµετοχής
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί κύριοι, επικαρπωτές και κάτοχοι ακινήτων βάσει σύµβασης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), των οποίων τα ακίνητα πληρούν τους όρους της παρούσης
διακήρυξης και είναι απολύτως έτοιµα και κατάλληλα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου
σκοπού Οι κάτοχοι ακινήτων βάσει σύµβασης Leasing πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσουν έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου, που θα συνυπογράφει τη σύµβαση µίσθωσης, διασφαλίζοντας την αδιακώλυτη χρήση του µισθίου από τον ∆ήµο καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, σε περίπτωση δε καταγγελίας της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης υπεισέρχεται ως εκµισθωτής στη σύµβαση µε τον ∆ήµο για την υπόλοιπη διάρκεια αυτής, µε τους ίδιους όρους. (παρ.1 άρθρο 3 Ν.3130/03, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 166 του Ν.4099/2012).
9) Εκπροσώπηση:
• Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους στο οποίο έχει
παραχωρηθεί το σχετικό δικαίωµα, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της
εταιρείας δηµοσιευµένο στο ΦΕΚ και πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης.
• Φυσικά πρόσωπα: Μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτον µε ειδικό συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.
• ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το ∆ιαχειριστή τους ή από
άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού.
• Κοινοπραξίες: Οι προσφορές κατατίθενται από κοινό εκπρόσωπο, διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη.
• Αν κάποιος συµµετέχει για λογαριασµό άλλου προσώπου (φυσικού ή νοµικού) οφείλει να
προσκοµίσει συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο του ενδιαφερόµενου – κατόχου του ακινήτου ή της
ενδιαφερόµενης εταιρείας ή κοινοπραξίας, νοµίµως υπογεγραµµένο.
10) Υποβολή και ισχύς προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος).
• Η κατάθεση των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος) γίνεται εντός της
προβλεπόµενης εικοσαήµερης προθεσµίας της παραγράφου Α περίπτωση Α1 του όρου ( 18 ) της 
παρούσης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας-Πικερµίου οδός
Αραφηνίδων Αλών 12 ΤΚ19009 ΡΑΦΗΝΑ, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες που ισχύουν για τις δηµοτικές υπηρεσίες.
 • Ταχυδροµική αποστολή. Γίνεται µε συστηµένο φάκελο, που θα παραληφθεί εντός της ταχθείσας
προθεσµίας, µε ευθύνη του αποστολέα. Προσφορά που διαβιβάστηκε µε φάκελο ο οποίος
παραλήφθηκε µετά την οριζόµενη προθεσµία, για να κριθεί εµπρόθεσµη, πρέπει να αποδεικνύεται,
από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου ή από σχετική βεβαίωση ότι έχει αποσταλεί εντός της οριζόµενης
προθεσµίας.
• Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Οι συµµετέχοντες δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη προετοιµασία και
υποβολή φακέλων προσφοράς.
• Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για διάστηµα (100) ηµερών από την
ηµεροµηνία λήξης της διαδικασίας υποβολής τους. Η προθεσµία µπορεί να παρατείνεται µε την
έγγραφη συγκατάθεση του συµµετέχοντος. Εντός του ανωτέρω διαστήµατος πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία και να έχει υπογραφθεί συµφωνητικό µίσθωσης.
• Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των
προϋποθέσεων της διακήρυξης.
 8 ) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
 Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών
της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη
αρµοδιότητα.
9) Σύµβαση – Παράδοση του µισθίου
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται
µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως
του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης,
άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση και
ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του, ευθυνόµενος για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. Για την υπογραφή της σύµβασης οφείλει
να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωσή του της τελευταίας
περίπτωσης της παρ. Α3 του όρου ( 18 ). Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. Επίσης υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο στον Προϊστάµενο της υπό στέγασης υπηρεσίας ή στον ∆ήµαρχο, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία και αποδεσµεύονται οι εγγυήσεις. Για την παράδοση – παραλαβή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Από την ηµεροµηνία παράδοσης αρχίζει η υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων.
10) Μεταβίβαση κυριότητας µισθίου
Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας ή της νοµής του µισθωµένου ακινήτου, ο νέος κύριος,
νοµέας ή κάτοχος ή επικαρπωτής αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή που απορρέουν από
την παρούσα µίσθωση, ο δε πωλητής είναι υποχρεωµένος προτού µεταβιβαστεί το ακίνητο να
γνωστοποιήσει εγγράφως στο ∆ήµο τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη ή νοµέα ή κατόχου, καθώς επίσης υποχρεούται να ενηµερώσει τον ίδιο για τη συγκεκριµένη µισθωτική δέσµευση του ακινήτου. Ο νέος ιδιοκτήτης, νοµέας, κάτοχος ή επικαρπωτής θεωρείται εφεξής εκµισθωτής και το µίσθωµα
καταβάλλεται στο όνοµά του εφ’ όσον γνωστοποιηθούν στην υπηρεσία του ∆ήµου τα σχετικά
δικαιολογητικά.
11) Εγγύηση συµµετοχής
Ουδείς είναι δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν έχει προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή
αναγνωρισµένης Τράπεζας, ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων που προβλέπεται στην περ. Α.3 της παρ. Α του όρου ( 18 ) της παρούσης µε τίτλο:
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». Η εγγυητική επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που
απορρίφθηκαν από τη δεύτερη φάση της δηµοπρασίας, αφού προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση περί
µη άσκησης ένστασης ή προσφυγής ή οποιουδήποτε ένδικου µέσου. Στους συµµετέχοντες και στη
δεύτερη φάση του διαγωνισµού οι εγγυητικές επιστρέφονται µετά την υπογραφή της σύµβασης µε
τον µειοδότη εκµισθωτή. Σε περίπτωση άρνησης του µειοδότη να υπογράψει το συµφωνητικό, τότε η εγγυητική καταπίπτει χωρίς καµία ειδική διαδικασία υπέρ του ∆ήµου και εφαρµόζονται οι όροι και οι διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριµένη περίπτωση.
12) Προσθήκες εξοπλισµού- Επισκευές µισθίου – αποκατάσταση φθορών
Οποιαδήποτε προσθήκη διαµόρφωση ή εγκατάσταση αντικειµένων στο µίσθιο από τον µισθωτή
συµφωνείται ότι γίνεται επ’ ωφελεία του ∆ήµου Ραφήνας-Πικερµίου, δικαιουµένου του τελευταίου
να αφαιρέσει κάθε εγκατάσταση που έγινε µε έξοδά του και να αποδώσει το µίσθιο στην κατάσταση
που το παρέλαβε. Όταν απαιτηθούν εργασίες επισκευής ή αποκατάστασης φθορών του µισθίου που
οφείλονται σε ανωτέρα βία ή φυσικά αίτια ή στην φυσική φθορά των υλικών, το κόστος αυτών
βαρύνει τον εκµισθωτή. Σε περίπτωση αρνήσεως ο µισθωτής δικαιούται να προβεί εναλλακτικά: Είτε
σε µονοµερή καταγγελία της σύµβασης και τη διεξαγωγή νέας δηµοπρασίας για την εξεύρεση
ακινήτου. Η ποινική ρήτρα στη περίπτωση αυτή ανέρχεται σε ποσό ίσο προς (4) τέσσερα µηνιαία
µισθώµατα και βεβαιώνεται µε τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των δηµοτικών εσόδων. Είτε
στη διακοπή καταβολής των µισθωµάτων µέχρι την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών. Είτε στην επισκευή των βλαβών, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη, που θα προκύπτει από βεβαίωση της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας, από τα επόµενα µισθώµατα.
13) Ακίνητα µε κατασκευαστικές ατέλειες. (Ειδική διάταξη που έχει εφαρµογή µόνο κατά την
επαναληπτική δηµοπρασία).
Στην περίπτωση που όλα τα προσφερόµενα ακίνητα και κατά τον επαναληπτικό διαγωνισµό πληρούν
τις προϋποθέσεις του όρου (1) και «του προσαρτήµατος» αλλά παρουσιάζουν κατασκευαστικές
ατέλειες, τότε η επιτροπή ελέγχου διατηρεί το δικαίωµα, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες δηµοτικές
υπηρεσίες, να συντάξει ειδική τεχνική έκθεση καταγραφής των ελλείψεων για κάθε προσφερόµενο
ακίνητο και να ζητήσει από τους ιδιοκτήτες έγγραφη διαβεβαίωση για την άµεση συµπλήρωσή τους.
Οι συµπληρωµατικές εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός (30) ηµερολογιακών ηµερών, ενώ η
προθεσµία για την ολοκλήρωση του ελέγχου καταλληλότητας των ακινήτων παρατείνεται επίσης για
(30) ηµέρες. Για να γίνει δεκτή η πρόταση – δέσµευση ιδιοκτήτη για τη συµπλήρωση των ελλείψεων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, πρέπει να καταθέσει στον ∆ήµο εγγυητική επιστολή για την πιστή τήρηση του χρονοδιαγράµµατος και την ορθή κατασκευή των εργασιών, ύψους 1.000,0 €, η οποία θα καταπέσει υπέρ του ∆ήµου σε περίπτωση µη έγκαιρης υλοποίησης της δέσµευσης. Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί κανονικά η εγγυητική επιστρέφεται µετά την υπογραφή της σύµβασης.
14) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από τη Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ραφήνας-Πικερµίου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Τηλέφωνο 2294321001. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου στην οδό Αραφηνίδων Αλών 12 ΤΚ19009 ΡΑΦΗΝΑ, µέχρι και την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας.
15) Κρατήσεις
Το µίσθωµα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις που βαρύνουν τον εκµισθωτή:
1. Υπέρ ΤΕΑ∆Υ σε ποσοστό 1,5% (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1726/44 και άρθρο 30 παρ.1 του Ν.2262/52)
2. Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 20%.
3. Η εκµισθωτής υποχρεούται να καταβάλει πριν την υπογραφή της σύµβασης τα έξοδα δηµοσίευσης
της διακήρυξης.
16) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου πριν από την έναρξη της διαδικασίας της Α΄
(πρώτης) φάσης, µε την τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος . Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε καθηµερινή ηµερήσια εφηµερίδα .
17) Επανάληψη της δηµοπρασίας Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον κ. ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιασθεί ενδιαφερόµενος – µειοδότης ή αν όλες οι προσφορές κριθούν ακατάλληλες από την αρµόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας ακινήτων. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο λόγω
ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή από αρµόδια διοικητική αρχή λόγω σφάλµατος στη
διενέργεια της δηµοπρασίας.
 β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το
πρακτικό ή επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για τη σύνταξη και
υπογραφή της σύµβασης. Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του
τελευταίου µειοδότη.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου,
αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον
ηµέρες πριν την ηµέρα της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τους όρους της
αρχικής σύµβασης. 
18 ) ∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας
Α΄ Στάδιο.
 Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων.
 Α.1 Κάθε ενδιαφερόµενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου στον ∆ήµο Ραφήνας-Πικερµίου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
που θα έχει συνταχθεί ως Υπεύθυνη ∆ήλωση, µε την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του να
προσφέρει για εκµίσθωση συγκεκριµένο ακίνητο ιδιοκτησίας του, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα
νοµιµοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά συµµετοχής, που περιγράφονται στην παρ. Α.3. της
παρούσης. Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε είκοσι (20)
ηµέρες από την εποµένη της επίσηµης δηµοσίευσης της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ήµου, που θα αποδεικνύεται από το σχετικό αποδεικτικό δηµοσίευσης. Στην περίπτωση που η
προθεσµία ολοκληρώνεται σε ηµέρα επίσηµης αργίας ή Σαββατοκύριακο, παρατείνεται η διαδικασία
υποβολής µέχρι το τέλος του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοτικών υπηρεσιών της επόµενης
εργάσιµης ηµέρας.
Στη συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές στην εκτιµητική επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆/τος 270/81 για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ακινήτων, η οποία µετά από επιτόπια έρευνα αξιολογεί τα προσφερόµενα ακίνητα, κρίνει την καταλληλότητα αυτών καθώς επίσης κρίνει αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και γνωµοδοτεί µε σχετική έκθεση.
Α.2. ∆ιενέργεια αξιολόγησης:
• Έλεγχος ∆ικαιολογητικών.
 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η
εκτιµητική επιτροπή (αξιολόγησης και ελέγχου καταλληλότητας των ακινήτων) θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών, των τυπικών και τεχνικών στοιχείων και γενικά της πληρότητας και εγκυρότητας του φακέλου βάσει των απαιτήσεων της διακήρυξης. Σε περίπτωση ασαφειών η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις, που ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει εντός (3) εργάσιµων ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σηµειώνεται ότι η αναζήτηση διευκρινήσεων δεν αποτελεί δικαίωµα των συµµετεχόντων αλλά δυνατότητα της επιτροπής που µπορεί κατά την κρίση της να ενεργοποιεί, χωρίς αυτό να αποτελεί δυνατότητα συµπλήρωσης ελλείψεων εκ των υστέρων. Φάκελοι που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτοι γεγονός που συνεπάγεται τον αποκλεισµό του µετέχοντος από τη διαγωνιστική διαδικασία.
• Επιτόπιος έλεγχος κτηρίων – ακινήτων.
Η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφεροµένων ακινήτων διεξάγοντας επιτόπιο έλεγχο – αυτοψία παρουσία του ιδιοκτήτη. Για το σκοπό αυτό οφείλει να ενηµερώσει τον ιδιοκτήτη, µε κάθε
πρόσφορο τρόπο, για την ηµεροµηνία της επικείµενης επίσκεψης, (3) τρείς ηµερολογιακές ηµέρες
πριν από αυτήν.
• Έκθεση Εκτίµησης καταλληλότητας.
 Η επιτροπή, αφού προσµετρήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα συντάξει σχετική έκθεση
καταλληλότητας, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως της διαδικασίας υποβολής των
προσφορών. Με την έκθεση θα αποφαίνεται περί της ανταπόκρισης του φακέλου της προσφοράς στις απαιτήσεις και στους όρους της διακήρυξης και περί της καταλληλότητας ή µη του κάθε ακινήτου
χωριστά. Η έκθεση θα είναι τεκµηριωµένη και θα απορρέει από πραγµατικά στοιχεία και δεδοµένα
του φακέλου και των κτιρίων. Οι λόγοι αποκλεισµού ακινήτου πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς
στην έκθεση. Κατόπιν αυτών, όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον δήµο, προκειµένου να κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόµενους
και να διεξαχθεί το δεύτερο στάδιο του διαγωνισµού. Η διαδικασία του όρου (13) «Ακίνητα µε
κατασκευαστικές ατέλειες» της παρούσης έχει εφαρµογή µόνο στην περίπτωση µη προσφοράς
κατασκευαστικά άρτιου ακινήτου και κατά την επαναληπτική δηµοπρασία.
• Ένσταση κατά αποκλεισµού ενδιαφερόµενου από τη διαδικασία της Β΄ Φάσης. Συµµετέχων του
οποίου η τεχνική προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για οποιονδήποτε
λόγο, µπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της οικονοµικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας (5) πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισµού του, για
την εξέταση της οποίας µπορεί να ζητηθεί η άποψη της εκτιµητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας
αυτοψίας εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την οικονοµική Επιτροπή
στην επόµενη συνεδρίασή της και πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της ∆ηµοπρασίας.
Α.3. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής (απαιτούνται στην Α΄ φάση).
Κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να καταθέσει µε την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
 • Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού 1.140 € [10% της ενταγµένης δαπάνης
για την ετήσια µίσθωση ].
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86(ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε
γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
• Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να ισχύουν κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
• Πιστοποιητικά - βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολογικό Γραφείο, από τα
οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για µίσθωση.
Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, o ενδιαφερόµενος
υποχρεούται να προσκοµίσει αρχικά µε την υποβολή της αίτησης συµµετοχής αντίγραφα των
αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοσή τους και υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να δηλώνει ότι δεν
υπάρχουν κατασχέσεις. Εφόσον κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του
αποτελέσµατος του µειοδοτικού διαγωνισµού θα πρέπει να προσκοµιστούν τα ανωτέρω
Πιστοποιητικά.
Φάκελος τεχνικής προσφοράς οποίος θα περιλαµβάνει :
α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιλαµβάνονται λεπτοµερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά
χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και πλήρη στοιχεία του εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.
β) Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
(ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόµιµο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκοµίζοντας παράλληλο αντίγραφο του Ε9.
γ) Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραµµα οικοπέδου.
Σελίδα 9 από 10
 Β. Στάδιο.
∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη.
 Β.1.) ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Ο ∆ήµαρχος, µε απόφασή του, ορίζει ηµέρα, τόπο και ώρα διεξαγωγής
της προφορικής, ανοικτής, µειοδοτικής δηµοπρασίας, καλώντας να λάβουν µέρος σ’ αυτήν µόνο οι
συµµετέχοντες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης και συνεπώς δεν έχουν αποκλειστεί από τη δεύτερη. Κριτήριο κατακύρωσης της δηµοπρασίας ορίζεται η οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερο µηνιαίο µίσθωµα) για το συνολικό εµβαδόν του ακίνητο.
Συνεπώς µειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα υποβάλλει τη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων ίσων οικονοµικών προφορών εγκρίνεται από την Οικονοµική
Επιτροπή αυτή που ικανοποιεί περισσότερο τα υπόλοιπα στοιχεία επιλογής του κτιρίου.
 Η σχετική ειδοποίηση θα κοινοποιηθεί προς όλους του δικαιούχους συµµετοχής στην Β’ φάση, από το αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου (γραφείο ακίνητης περιουσίας), το αργότερο πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, µέσω έντυπης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας, τηρώντας σχετικό αποδεικτικό, αναλόγως του τρόπου αποστολής.
Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο, µετά τη λήξη της δηµοπρασίας, υπογράφεται από τον µειοδότη και τον εγγυητή.
Η δηµοπρασία θα γίνει σε δηµόσια συνεδρίαση ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί
µε την υπ’ αριθ.200/14 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Οι µειοδοτικές προσφορές εγγράφονται στον πίνακα της επιτροπής κατά τη σειρά εκφώνησης. Κατόπιν αρχίζει η προφορική διαδικασία µε εναρκτήριο σηµείο (τιµή εκκίνησης) τη χαµηλότερη εκ των ανωτέρω προφορά. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συνολικό µηνιαίο µίσθωµα, χωρίς να αναλύονται σε τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο προσφερόµενης επιφάνειας και ο συναγωνισµός θα γίνει επί της προσφερόµενης συνολικής τιµής.
Στην περίπτωση µίσθωσης του ακινήτου που ο ∆ήµος καταλαµβάνει και χρησιµοποιεί µέχρι σήµερα,
το µίσθωµα δεν µπορεί να υπερβαίνει το καταβαλλόµενο σύµφωνα µε την τελευταία σύµβαση,
(πράξη Ελ. Συν. 159/2014, Τµήµα 7).
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική και δεσµεύει τον µειοδότη, η δε υποχρέωση µεταβαίνει
αλληλοδιαδόχως στον επόµενο και δεσµεύει τον τελευταίο.
Η Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εάν θεωρήσουν το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας
ασύµφορο για τον ∆ήµο, την ακυρώνουν, οπότε αυτή επαναλαµβάνεται.
 Προσάρτηµα ∆ιακήρυξης
 Στο παρόν προσάρτηµα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το κάθε προσφερόµενο ακίνητο, προκειµένου να κριθεί κατάλληλο από την αρµόδια επιτροπή και να γίνει δεκτό στη δηµοπρασία.
• Να βρίσκεται κοντά στο Λύκειο Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
• Να έχει εύκολη πρόσβαση µέσω δηµοτικής οδού, δηµοτικού πεζόδροµου ή άλλου κοινοχρήστου
χώρου. 
• Να έχει συνολικό εµβαδό από 1500µ2 έως 2000,00 µ2 περίπου και το έδαφος να µην είναι βραχώδης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο κάθε σχολιαστής φέρει και την ευθύνη του σχολίου που γράφει και αντιμετωπίζει τις οποιεσδήποτε συνέπειες εφόσον αυτό είναι υβριστικό η συκοφαντικό ή ελεγχόμενο από την υφιστάμενη νομοθεσία. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε , εφόσον οποιοσδήποτε θεωρεί ότι σχόλιο που αναρτήθηκε τον προσβάλλει , τον συκοφαντεί κλπ. δεν επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας στη διεύθυνση pikermirafinanews@gmail.com